Юнеско

През 1978 г. сугестопедията е призната за оригинална методика от UNESCO с предложение тя да продължи да се експериментира, проучва и внедрява по света.  

През 1978 г. ЮНЕСКО изпраща в България 25 експерти от различни страни, чиято цел е разучаването и оценяването на сугестопедичния метод. В резултат на техния доклад ЮНЕСКО признава и препоръчва образователната система сугестопедия за разпространение в целия свят.

ПРЕПОРЪКИ

Препоръките на международната експертна група от учени от цял свят, назначена от ЮНЕСКО, включват:

„1. Съществува консенсус, че сугестопедията е висш метод на обучение по много предмети и за много типове учащи се, в сравнение с традиционните методи.

Стигнахме до това заключение след като проучихме специализираната литература, чухме мнението на международните експерти, наблюдавахме филми, които илюстрират сугестопедията и посетихме уроци, в които се прилага сугестопедия. Филмите бяха добре направени и посещението в класните стаи бе впечатляващо.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРИОРИТЕТИ

Следват три области, в които Сугестопедията би могла да се приложи:

2a. Изследователска дейност и експериментиране

1.Сугестопедията би трябвало да се използва преди всичко за работа върху педагогически проблеми, особено върху проблемите на ограмотяването и езиково обучение като един от многото методи. (основен приоритет).

2.Размяната на изследователска информация би трябвало да се улесни и координира. (приоритет от средна важност)

3. Особено внимание трябва да се обърне на приложението на Сугестопедията в началното училище на развиващите се страни. (приоритет от средна важност)

4. Международна група от експерти трябва да се среща на периодични интервали за обмяна на информация и координация на изследователската дейност. (основен приоритет)

5. Междукултурни изследвания е необходимо да се направят, за да се определи как Сугестопедията работи в различни социални и културни условия. (основен приоритет)

6. Необходимо е да се проведат международни изследвания върху влиянието на Сугестопедия върху дислексия. (приоритет от средна важност)

10. Необходимо е да се създаде група от изследователи и преподаватели от различни дисциплини, които да разработят сугестопедични материали за обучение и оценяване, да разкрият и други приложения на Сугестопедията, да продължат изследванията върху неврологичната основа на Сугестологията и да изследват дълготрайните ефекти на сугестопедията. Това изследване трябва да има предвид вътрешни и външни преценки. (основен приоритет)

11. Необходимо е да се публикува международно списание едновременно на няколко езика. (приоритет от второстепенна важност)

12. Необходимо е да се публикува международно списание по сугестология и сугестопедия на език по избор от автора, но с резюмета едновременно на няколко езика като български, руски, унгарски, полски, френски, английски и испански. (приоритет от средна важност)

13. Необходимо е да се разработят насоки за оценка на филми, учебни материали и посещения на училища от външни изследователи. (приоритет от средна важност)

2b. Обучение на преподаватели

1. Във всяка страна всички молби за стипендии за обучение на преподаватели е необходимо да се правят по официален път. Трябва да се положат усилия за получаване на повече средства за тези стипендии. (основен приоритет)

2. Трябва да се определят критерии за обучение, удостоверяване и поддържане на стандартите на обучението по сугестопедия. (основен приоритет)

3. Необходимо е да се използува скала на компетентност, която да отразява растящото ниво на учителската подготовка при издаване на съответното удостоверение. ( приоритет от средна важност)

4. Обучението на преподаватели сугестопеди трябва да започне колкото е възможно по-скоро. (основен приоритет)

2c. Центрове

1. Необходимо е да се създаде Международна Асоциация по Сугестология и Сугестопедия, присъединена към ЮНЕСКО, която да се подпомага и ръководи от Д-р Лозанов (в областта на обучението, изследователската дейност, координацията и публикуването на резултатите). (основен приоритет)

2. Необходимо е да се създаде Международен Център за Обучение на Преподаватели в София. Този център трябва да бъде под контрола на Международната Асоциация по Сугестология и Сугестопедия. Други центрове може да се създадат по-късно в други страни, също под контрола на тази асоциация. (основен приоритет)

3. Сега трябва да се създаде информационен център, който да разпространява информация в областта на сугестологията и сугестопедията. (приоритет от средна важност)

Отправяме молба към ЮНЕСКО да окаже необходимата подкрепа на всички предложени дейности чрез всички възможни средства и в рамките на съществуващите международни разпоредби.“

16.12. 1978
София, България