КАКВО Е СУГЕСТОПЕДИЯ

Сугестопедията е призната от ЮНЕСКО за оригинална образователна система още през1978 година, започвайки своето развитие от науката сугестология повече от десетилетие по-рано . Тя представлява комбинация между педагогика, психология и изкуство. Създадена е от българския учен, психиатър и педагог проф. Д-р Георги Лозанов и е експериментирана и развита от екип изследователи и преподаватели в ръководения от него научно-изследователски институт по сугестология в периода 1966-1991. Част от тези сътрудници активно предават своите познания и умения на новото поколение сугестопедагози в Алегро Виваче, за да осъществят приемственост и съхранят ценния опит.

Сугестопедичният метод е най-добре развит при ученето на чужди езици и в началната училищна педагогика и намира разпространение в цял свят. При сугестопедичното обучение знанията се усвояват:

  • по радостен и спонтанен начин
  • с помощта на изкуството и естетиката
  • чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация

Концепцията, която лежи в основата на сугестопедията, е свързана с изследванията на проф. д-р Георги Лозанов върху неизползваните възможности на човешката личност (резерви) и безопасното достигане до тях. Под безопасно се има предвид комуникация, която не нарушава свободната воля на избор на личността и която се отличава от всяка принуда, команда, манипулиране, унижение, подценяване и др. С дидактични и артистични средства се стимулира спонтанната и креативна изява на участниците в учебната комуникация.

В основата на сугестопедията е заложено единството на сугестия и десугестия, като последната цели освобождаването от предишни психотравми, от наложени обществени норми, които биха могли да спират пълноценното израстване на личността да развива своите способности. При децата десугестивното обучение води до създаване на чувствителност към всякакъв вид сугестия и съответно действа превантивно, като цели разгръщане на личността с нейните таланти от най-ранна възраст.

Ученето е естествен и радостен процес на откривателство. Затова сугестопедията създава среда за креативно и щастливо учене, подавайки многобразие от стимули и информация, едновременно с това удовлетворявайки естествената нужда на човека от красота и  междуличностно общуване. Без да пренебрегва ролята на други емоции, тя се стреми да създаде оптимистичен и здрав мироглед у участниците в процеса на обучение.

МЕТОДОЛОГИЯ И УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Методът сугестопедия представлява педагогика с образователен и здравословен ефект. Тя работи на нивото на резервите на личността, което значи, че допринася не само за свръхзапаметяване без натоварване, а също и за обучение максимално близко до естествения начин за учене на индивида, неизолиращ мозъка и неговите функции от останалата част на тялото, от емоционалната страна, от духовната страна на всяка личност. Така методът използва възможностите едновременно на парасъзнанието и съзнанието, на емоцията и логиката, на интуицията и здравия разсъдък. Здравето на участниците в обучението е от първостепенна важност – ученето е не само без умора, напрежение или тревожност, а води и до психохигиенен ефект. Работата с метода е неизчерпаем извор на творческа енергия и идеи, споделяне и развитие и не съществуват ограничения от какъвто и да било характер за разкриване на паметовите и личности резерви на обучаващите се.

Сугестопедията като оригинален български принос в чуждоезиковото обучение заема достойно място в най-популярната и издавана книга в света, посветена на методите в чуждоезиковото обучение със заглавие „Approaches and Methods in Language Teaching“, J. Richards &T. Rodgers и присъства в множество международни публикации, дисертации и др.

Учебният процес има 4 етапа: въведение, активен и пасивен концертен сеанс, разработка и представяне. Във всеки етап от обучението се използват основни за сугестопедията принципи, които помагат за бързото и ефективно усвояване и дълготрайно запаметяване на новите знания.

Първият етап на обучението представлява въведението. По артистичен и художествен начин се представя материала, който е заложен за съответния урочен цикъл. Създава се непринудена ситуация, наподобяваща случка от ежедневието, в която съвсем целенасочено са вплетени граматическите и лексикални структури, както и атмосферата и тематиката на съответния нов урок.

Вторият еатп се състои в провеждането на т.нар. концертни сеанси, които спомагат за запаметяване на материала. Те представляват изразително изчитане на учебния материал от преподавателя на фона на специално подбрана класическа музика, което в първия сеанс е интонирано, с цел да се наблегне на отделните единици от езика, а след това е с нормална скорост, и по-скоро предава основния смисъл на текста. В първата част курсистите могат да следят текста и превода, докато във втората, просто слушат и се наслаждават на музиката, която звучи.

Третият етап представлява разработка на представения вече материал под формата на весело изчитане, игри, театър и танц. Чрез приятната непринудена обстановка и спонтанната изява на участниците в комуникацията се премахват езиковите бариери, стимулира се творчеството и се повишава емоционалния тонус на курсистите. В същото време се активира голяма част от поднесения вече на пасивно ниво материал.

Четвъртият етап, или представяне на курсистите, е едновременно затвърждаващ знанията и даващ повод за индивидуална изява. На този етап се стимулират допълнително и се развиват уменията за говорене, а също се подава добра обратна връзка на преподавателя за добре свършената му работа. Това е и моментът, в който всеки участник може да оцени за себе си своите постижения, което действа положително за мотивацията.

ЗАКОНИ НА СУГЕСТОПЕДИЯТА

Сугестопедията се основава на описаните от проф. д-р Георги Лозанов в последната му монография от 2009 г. седем основни принципа, или закони, които се прилагат едновременно във всеки един от етапите на езиковото обучение:

ЛЮБОВ

Без любов към човешкото същество, към процеса на преподаване и неговия предмет, към общуването между хората, не биха могли да се постигнат завишени и дълготрайни резултати, вземайки предвид запазването на психическото здраве на обучаващите се. Според проф. Лозанов, когато любовта присъства, ученето се превръща в извор на радост и вдъхновение за учещия и тогава творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с висока ефективност и липса на умора. Чрез система от артистични и дидактични игри, смях, както и чрез цялостната организация на учебния процес се постига радостна обстановка, която е съпроводена със концентративно спокойствие и доверие. Така общуването е по-лесно и приятно и води до високи резултати.

СВОБОДА

Обучаващият се има възможност да избере своя собствен път към формиране на своите знания и умения, към разкриване на своите резерви – повече по логичен или емоционален начин, предимно чрез активно или пасивно внимание, вербални и невербални стимули. Именно множеството стимули, които сугестопедията предлага (suggest – предлагам), е съобразяване със свободната воля на ученика, като свободата не се налага, а се проявява спонтанно.

УБЕДЕНОСТТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ЧЕ НЕЩО НЕОБИКНОВЕНО СЕ СЛУЧВА

Убедеността, че нещо необикновено се случва по време на учебния процес води до състояние на вдъхновение у преподавателя и се предава съвсем естествено на учениците. Когато неговата вяра и очаквания са за разкриване на паметови и творчески резерви у учениците, това рефлектира и върху техните собствени очаквания да възприемат на нивото на резервите, т.е. със много по-голяма ефективност. Тази убеденост на преподавателя не може да бъде изиграна и нейната автентичност лесно се долавя периферно, чрез гласа, жестовете и цялото невербално поведение. Ето как слабите сигнали, излъчвани от преподавателя, в единство с дидактичните и артистични средства на сугестопедията, могат да доведат до разкриване на по-дълбокия потенциал за учене на личноста.

МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧЕН УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ

Когато става дума за сугестопедия, материалът, с който се работи, винаги е многократно завишен спрямо общоприетите разбирания за това какъв обем от знания може да се възприеме към даден момент. И това е разбираемо, тъй като многообразието и множеството от стимули са задължително условие за свободата на възприятие – на активно и на пасивно ниво, както и за достигане на по-високи нива на възприятие като цяло. В момента, в който логическата мисъл се откаже да контролира процеса, т.е. съзнателно да заучава материала, който е по-обемен от очакваното, започва процес на естествено учене на резервно ниво. Глобалните теми, в които е структуриран подбрания материал, дават възможност да се види и общата картина, да се проследят и усвоят много бързо същностните характеристики на дадено езиково явление, което води до повишена мотивация и, в последствие, липса на умора.

ПРИНЦИПЪТ: ЦЯЛО – ЧАСТ, ЧАСТ – ЦЯЛО; ЧАСТТА ЧРЕЗ ЦЯЛОТО

Изучаването на дадена дисциплина или предмет е винаги част от по-широк контекст, в който ние виждаме мястото на тази дисциплина или предмет, защото мозъкът ни възприема заобикалящия ни свят в неговата цялост. Така, например, и елементите на един чужд език е добре да се изучават винаги в контекста на цялото, в смислова взаимовръзка помежду си, а не като изолирани граматически или лексикални единици. Всяко нещо е част от по-голямо цяло – буквата е част от думата, думата – част от изречението, изречението – част от текста и всички заедно съставят смисъла, който човешкото същество възприема комплексно. Комуникативният текст, съдържащ в себе си всички отделни елементи, е в основата на сугестопедичните учебници и е отправна точка на глобалния подход, предоставяйки в същото време възможност за детайлно вглеждане във всеки елемент, както и намиране на мястото му в цялото.

ЗЛАТНАТА ПРОПОРЦИЯ

Златна пропорция, Златно сечение, Божествена пропорция – това са все названия за една и съща пропорция, изобразявана с гръцката буква φ, със стойност приблизително равна на 1,618… Това е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. В сугестопедията Златната пропорция се използва при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти в учебната среда и учебния процес, което допълнително подпомага разкриването на резервите на учащите се и им помага да учат без умора.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛАСИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО И ЕСТЕТИКАТА

Класическото изкуство и естетиката са неизменна част от едно сугестопедично обучение. Те са особено ефективни медиатори на позитивната сугестия, създаващи приятна атмосфера и условия за повишена възприемчивост и комуникативна активност в състояние на оптимална психорелаксация. Сугестопедията се превръща в един особен вид педагогическо изкуство, което помага да се премахнат бариерите, свързани със страх от ученето, или страх от говорене и общуване на чужд език. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни, театър, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

ПСИХОЛОГИЧЕН РЕЗЕРВЕН КОМПЛЕКС

Едно от най-отличителните предимства на сугестопедичното обучение е това, че води до разкриване на цялостен, богат и разностранен комплекс от резерви у обучаемите. Сред тези резерви се отличават:

ПАМЕТОВИ РЕЗЕРВИ  –  усвояването на материала при сугестопедичното обучение се случва чрез стимулиране на постоянен обмен на информация между дясното и лявото полукълбо на мозъка, чрез създаването на връзки между съзнанието и подсъзнанието, чрез активиране на възможно най-много видове памет (визуална, слухова, двигателна, тактилна и други), което води до съхраняване на поднесената информация в дълготрайната памет, както и до бързото й спонтанно активиране при комуникация;

КОГНИТИВНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РЕЗЕРВИ – обучението в условията на пълна подкрепа от преподавателя, приемане на допускането на грешки без осъждане, уменията на сугестопедагога да открие и стимулира индивидуалния начин на учене на всеки обучаем, както и липсата на умора по време на учебния процес, води до ускорено подобряване на уменията за наблюдателност, аналитичност, асоциативност, логично мислене и като цяло, подобряване ефективността на работата на мозъка;

ТВОРЧЕСКИ РЕЗЕРВИ – използването на изразните средства на различните изкуства (музика, театър, изобразително изкуство и други) по време на сугестопедичното обучение под формата на игри води до спонтанно желание за творчество у обучаемите и развиване на креативните им заложби, индивидуално или в групова работа, което им позволява в дългосрочен план да проявяват  тези заложби без притеснение във всички сфери на живота си. Този процес до голяма степен е повлиян от жизнеутвърждаващата естетика на класическото изкуство, чрез което се въвежда материала под формата на картини, поезия, проза и музика;

СОЦИО-КОМУНИКАТИВНИ РЕЗЕРВИ – психологическата атмосфера и тонът на комуникация, която сугестопедагогът задава неусетно като етична норма, базирана на вежливост, изслушване, търпение, взаимопомощ, взаимно уважение, и приемане на особеностите на всяка една личност водят до постепенно намаляване на психологическите бариери, до по-задълбочено опознаване между участниците в обучението, до подобряване на уменията им за самооценка, екипна работа и най-вече ефективна чуждоезикова комуникация.

УЧЕНЕ БЕЗ УМОРА – чрез експериментална работа, описана в ред публикации, проф. д-р Георги Лозанов и неговият екип от учени са установили по безспорен начин, че особеностите на сугестопедичното обучение водят до цялостно подобряване на психичното здраве и цялостното състояние на обучаемите, до повишаване на жизнения им тонус и работоспособност.